Eng

RINDAVIT TMR U

Štampa
PREMIKS SA UREOM ZA MLEČNE KRAVE

Cena:

Prednosti

Novi proizvod koji u obrocima bogatim energijom, predstavlja moćno oružje koje kompenzuje negativni bilans azota u buragu i omogućava manju upotrebu proteinskih hraniva u obroku i samim tim ekonomičniju proizvodnju.

Primena

Primena: 150-200 g po kravi dnevno
Ne preporučuje se upotreba ovog proizvoda ukoliko se koriste druga hraniva koja sadrže ureu.
Ne davati teladima.
Manje sojine sačme u dnevnom obroku!

Menu